Vaccinatie tegen de Mexicaanse griep

Hoe regeringen voor miljoenen aan vaccinaties bestellen, die we helemaal niet nodig hebben.
Wat zit er eigenlijk in die vaccinatie?
Is die vaccinatie wel veilig? Ik ging voor U op onderzoek uit.

Griepvaccins goedgekeurd

Publicatie: Medisch Contact Nr. 40 – 30 september 2009
Jaargang: 2009
Rubriek: NieuwsReflex
Auteur: HC
Pagina’s: 1609

De Europese registratieautoriteit EMEA heeft de eerste vaccins tegen de nieuwe griep H1N1 goedgekeurd. Novartis mag haar Focetria op de markt brengen en GlaxoSmithKline Pandemrix, als de Europese Commissie het goed vindt. De vaccins zijn ontwikkeld met een H5N1-stam, maar verder onderzoek met de H1N1-stam staat op de rol. Het EMEA adviseert twee vaccins met een tussenpoos van drie weken voor volwassenen, ook voor zwangere vrouwen en kinderen vanaf zes maanden. Mogelijk verandert dit nog in een eenmalige toediening, als onderzoek uitwijst dat dat ook kan.

HOE VEILIG IS DE VACCINATIE OFTEWEL PANDEMRIX?:
Wat is Pandemrix? Pandemrix is een vaccinatie dat gebruikt wordt als profylaxe van influenza.

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Pandemrix, suspensie en emulsie voor emulsie voor injectie.
Pandemisch influenzavaccin (H5N1) (gesplitst virion, geïnactiveerd, met adjuvans)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Na menging bevat 1 dosis (0,5 ml):
Gesplitst influenzavirus, geïnactiveerd, dat antigeen* bevat equivalent aan:
A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-achtige stam gebruikt (NIBRG-14) 3,75 microgram*** gekweekt in eieren
** hemagglutinine

Dit vaccin voldoet aan de aanbevelingen van de WHO en het EU-besluit voor een pandemie.
AS03- adjuvans bestaat uit squaleen (10,68 milligram), DL-α-tocoferol (11,86 milligram) en polysorbaat 80 (4,85 milligram)
De injectieflacons met de suspensie en emulsie vormen na menging een multidoseringscontainer. Zie rubriek 6.5 voor het aantal doses per injectieflacon.
Hulpstoffen: bevat 5 microgram thiomersal. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM
Suspensie en emulsie voor emulsie voor injectie.
De suspensie is een kleurloze, melkwitte vloeistof.
De emulsie is een witachtige, homogene vloeistof.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Profylaxe van influenza in een officieel afgekondigde pandemische situatie. Pandemisch influenzavaccin dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële richtlijnen (zie rubrieken 4.2 en 5.1).

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering
Volwassen van 18 tot 60 jaar oud: 1 dosis van 0,5 ml op een gekozen datum.
De tweede dosis van het vaccin dient te worden gegeven na een tussenperiode van ten minste drie weken.
Er is geen ervaring bij kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar.
Voor nadere informatie, zie rubriek 5.1.
Wijze van toediening
Vaccinatie dient te worden uitgevoerd via intramusculaire injectie.

4.3 Contra-indicaties

Eerder opgetreden (levensbedreigende) anafylactische reactie op één van de bestanddelen of residuen (ei en kippeneiwitten, ovalbumine, formaldehyde, gentamicinesulfaat en natrium deoxycholaat) van dit vaccin. Het kan in een pandemische situatie echter toch aangewezen zijn om het vaccin toe te dienen, mits directe reanimatieapparatuur beschikbaar is voor noodgevallen. Zie rubriek 4.4.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Voorzichtigheid is geboden bij toediening van dit vaccin aan personen met bekende overgevoeligheid (andere dan anafylactische reactie) voor het werkzame bestanddeel, één van de hulpstoffen, thiomersal of residuen (ei en kippeneiwitten, ovalbumine, formaldehyde, gentamicinesulfaat en natriumdeoxycholaat).
Zoals geldt voor alle injecteerbare vaccins, dienen adequate medische behandeling en supervisie direct beschikbaar te zijn, in het geval zich na toediening van het vaccin een zeldzame anafylactische reactie voordoet.
Vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen met hevige koorts of acute infecties, mits de pandemische situatie dit toestaat.
Pandemrix moet onder geen beding intravasculair worden toegediend.
De antilichaamrespons bij patiënten met endogene of iatrogene immunosuppressie kan mogelijk ontoereikend zijn.
Het is mogelijk dat niet bij alle gevaccineerden een beschermende afweerrespons wordt opgeroepen
(zie rubriek 5.1).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Pandemrix niet tegelijkertijd met andere vaccins toedienen. Als gelijktijdige toediening van een ander vaccin echter geïndiceerd is, dienen de vaccins in verschillende ledematen te worden gegeven. De bijwerkingen kunnen dan heviger zijn.
De immunologische reactie kan afgenomen zijn in het geval dat de patiënt een immunosuppressieve behandeling ondergaat.
Na vaccinatie tegen influenza zijn vals-positieve uitslagen waargenomen bij serologische testen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELISA-methode voor de detectie van antistoffen tegen humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1), hepatitis-C-virus en met name HTLV-1. In deze gevallen is de uitslag van de Western Blot methode negatief. Deze voorbijgaande vals-positieve resultaten zouden kunnen liggen aan een IgM-kruisreactie door het vaccin.

4.6 Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over gebruik van Pandemrix of een ander vaccin dat het AS03-adjuvans bevat bij zwangere vrouwen.
Onderzoeken bij dieren wijzen niet op directe of indirecte schadelijke gevolgen voor vruchtbaarheid, zwangerschap, ontwikkeling van embryo of foetus, bevalling of ontwikkeling na de geboorte (zie rubriek 5.3).
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen de voordelen en mogelijke risico’s van toediening van het vaccin aan zwangere vrouwen af te wegen en dienen zich daarbij te houden aan de officiële richtlijnen.
Pandemrix kan worden gebruikt terwijl men borstvoeding geeft.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Een aantal van de effecten vermeld in rubriek 4.8 “Bijwerkingen” kan van invloed zijn op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen

• Klinische onderzoeken
Bijwerkingen in klinische onderzoeken met het zgn. mock-up vaccin worden hierna vermeld (zie rubriek 5.1 voor nadere informatie over mock-up vaccins).
De incidentie van bijwerkingen is geëvalueerd bij circa 5.000 proefpersonen vanaf 18 jaar die doses hadden gekregen met ten minste 3,75 microgram HA/AS03.
De gemelde bijwerkingen zijn gerangschikt volgens frequentie van voorkomen:

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt in volgorde van afnemende ernst.

  1. Bloed- en lymfestelselaandoeningen
  2. Vaak: lymfadenopathie
  3. Zenuwstelselaandoeningen
  4. Zeer vaak: hoofdpijn
  5. Soms: paresthesie, somnolentie, duizeligheid
  6. Maagdarmstelselaandoeningen
  7. Soms: gastro-intestinale symptomen

En ga zo maar door.

Voor meer informatie en bijwerkingen kunt U onderstaande link aanklikken. http://eudrapharm.eu/eudrapharm/showDocument?documentId=55821

Het gaat mij in deze onder meer om de toevoeging van Thiomersal en M59 Squaline. Over Squaline zijn de meningen verdeeld. Op http://politicolnews.com/topics/squaline-in-swine-flu-vaccine/ ziet U een gruwelijk misvormde baby waarvan beweert wordt dat dit teweeg is gebracht door de vaccinatie tegen de varkensgriep.

Thiomersal echter is een kwikderivaat. Eind jaren negentig kwam thiomersal in de Verenigde Staten echter onder vuur te liggen. De vraag werd gesteld of het gebruik van dit kwikderivaat in vaccins, het ontstaan van neurologische stoornissen bij jonge kinderen in de hand kon werken. Tot op heden kon geen enkel verband aangetoond worden. Het ‘uiterste voorzichtigheidsprincipe’ in acht nemend en om het vertrouwen in vaccinatie niet te ondermijnen, werd echter besloten de productiemethoden aan te passen en aldus thiomersal progressief uit vaccins te verwijderen.

We weten wel beter, Kwik of een derivaat daarvan geeft neuro toxische efecten. Deze stof is schadelijk voor ons lichaam.

Het CPMP heeft geen uitspraak gedaan over gebruik van thiomersal-bevattende vaccins bij zwangere vrouwen. Ook de American Academy of Pediatrics, die in september 1999 aanbevelingen heeft gepubliceerd aangaande thiomersal in vaccins [ Pediatrics 104 : 570-574 (1999 )], geeft geen duidelijke adviezen daaromtrent. Wel wordt in hun aanbevelingen vermeld dat de foetus mogelijk nog gevoeliger is voor de neurotoxische effecten van kwik. Bij gebrek aan duidelijke gegevens over gebruik bij zwangere vrouwen van vaccins die een kwikbevattend bewaarmiddel bevatten, dient men in het bijzonder bij deze groep patiënten, de voordelen en de risico’ s van vaccinatie met dergelijke vaccins af te wegen.

Het vaccin kan gevaarlijker zijn dan de varkensgriep.
http://www.janneskoetsier.nl/het-vaccin-kan-gevaarlijker-zijn-dan-de-varkensgriep-1-sept-2009.html

Wetenschappers die mee hebben geholpen bij de ontwikkeling van vaccins weigeren het vaccin tegen de Mexicaanse griep te nemen en waarschuwen ook hun familie en vrienden. Aldus valt te beluisteren in een interview op een Amerikaanse zender te vinden op www.kiesbewust.wazzup.nl

Artikel door Dr. Russell Blaylock dd 7 Juli 2009 / Vertaling Guido Jonkers en Frans Langenkamp. Het originele nieuwsartikel in het Engels is te vinden op http://www.newsmax.com/health/vaccine_swine_flu/2009/07/07/232717.html

De uitbraak van de Mexicaanse varkensgriep, die begin dit jaar uiteindelijk 4910 Mexicaanse burgers infecteerde, leidde tot 85 doden. Tegen de tijd dat deze griep de VS bereikte, veroorzaakte deze slechts milde gevallen van griep-achtige gevallen. Vanwege het intense luchtverkeer falen van volksgezondheidsofficials om vluchten uit Mexico onder controle te houden, slaagde het virus erin zich wereldwijd te verspreiden. Ondanks de voorspellingen van enorme aantallen doden en het arriveren van de Dag des Oordeels, bleef het virus zich uiten in een relatief milde vorm, iets dat in feite elk jaar gebeurt met griepepidemieën. En wereldwijd staat de teller op dit moment op 311 doden, die voortkwamen uit 70.893 griepgevallen. In de Verenigde Staten hebben 27.717 gevallen hiervan geleid tot 127 doden. Hoewel natuurlijk elke dode te betreuren is, geven deze cijfers geen aanleiding voor draconische overheidsmaatregelen. Het is hierbij goed om te weten dat het CDC (Center for Disease Control) in de VS met hulp van de media, ons continu voorhouden dat er per jaar 36000 mensen aan de griep sterven, een cijfer waarvan is aangetoond dat het een leugen is. In dit geval hebben we het over 300+ doden door de Mexicaanse griep over de hele wereld! Het virus blijft een raadsel voor de virologen. In het april 2009 nummer van het tijdschrift NATURE, wordt een viroloog als volgt geciteerd: Waar dit virus in hemelsnaam al deze genen vandaan heeft gehaald, weten we niet. Na een intensieve analyse van dit virus blijkt dat het huidige virus het OORSPRONKELIJKE H1N1-GRIEPVIRUS UIT 1918 in zich draagt, het Aziatische vogelgriepvirus, en maar liefst 2 nieuwe virus-genen (H3N2) uit Eurazië. Het debat over de mogelijkheid dat dit virus gefabriceerd is geworden door genetische engineering gaat nog steeds voort. En natuurlijk is de farmaceutische industrie, de vaccinsmakers onder hen, verwikkeld in een concurrentiestrijd over wie het eerste vaccin produceert.

De twee grootste concurrenten op dit terrein zijn BAXTER Pharmaceuticals en NOVARTIS Pharmaceuticals.

Van deze laatste weten we dat het onlangs het vaccinbedrijf Chiron over heeft genomen. Een bedrijf dat onlangs in een groot schandaal was verwikkeld. Beide bedrijven – Baxter en Novartis – hebben overeenkomsten gesloten met de WHO (World Health Organisation) om een vaccin te produceren voor/tegen de zogenaamde pandemie. Het vaccine van Baxter, genaamd Celvapan, kreeg zgn. ‘fast track approval’, versnelde goedkeuring. Baxter heeft hierbij gebruik gemaakt van een nieuwe technologie (Vero-cell-technology) waarbij gebruik wordt gemaakt van op kweek gezette cellen van de Afrikaanse groene aap. Ditzelfde dierlijke celweefsel is de drager van een aantal vaccin-verontreinigers, inclusief het Hiv-virus. De firma Baxter is al in verband gebracht met twee schandalen, waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. Het eerste van deze twee gevallen vond plaats in 2006, toen hemophiliac componenten verontreinigd waren met het Hiv-virus en geïnjecteerd werden in 10.000-den mensen, waaronder 1000-den kinderen. Baxter ging gewoon door met het vrijgeven van dit Hiv-verontreinigde vaccin, ook nadat de contaminatie met het HIV virus bekend was! Het tweede geval vond onlangs plaats, toen ontdekt werd dat Baxter een vaccin tegen het wintergriepvirus had vrijgegeven aan maar liefst 18 landen, dat verontreinigd bleek te zijn met het vogelgriepvirus. Dit had een echte wereldpandemie kunnen veroorzaken. Gelukkig ontdekten alerte laboranten in Tsjechië deze dodelijke verontreiniging en trokken aan de handrem, voordat een wereldwijde ramp zich kon voltrekken. Ondanks deze twee dodelijke gebeurtenissen, blijft de WHO volharden in haar overeenkomst met de firma Baxter om het vaccin te produceren tegen de zgn. wereldpandemie. Novartis, de tweede mededinger, heeft ook een contract met het WHO kunnen afsluiten voor een pandemie-vaccin. En het lijkt erop alsof Novartis het contract heeft binnengehaald, omdat hun vaccin bijna gereed is. Maar wat zo huiveringwekkend is, is dat deze pandemie-vaccins ingrediënten in zich dragen, de zgn. immuun-toevoegingen, waarvan verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ze zeer schadelijke effecten hebben op het auto immuunsysteem van mensen. Zij produceren onder andere Reuma, Multiple sclerose en Lupus. Wetenschappelijk onderzoek bij dieren heeft aangetoond, dat deze toevoegingen in de vaccins dodelijk zijn. Uit een van deze studies, waarbij deze stof speciaal op 14 proefdieren werd getest, bleek dat slechts één proefdier had overleefd. Een herhaling van de test leverde hetzelfde dodelijke resultaat op. Wat is het dodelijke ingrediënt? Dit is een stof genaamd Squaline, een olieachtige stof. Het genoemde bedrijf Chiron, is niet alleen fabrikant van het dodelijke antrax-vaccin, maar maakt ook de vaccin-toevoeging MF-59, die de stof Squaline in zich heeft, waar we ons ernstig zorgen over moeten maken. Uit een aantal studies blijkt dat Squaline alle bovengenoemde auto-immuunziekten kan veroorzaken. Deze hulpstof MF-59 wordt gebruikt in een aantal vaccins, inclusief het Tetanus-vaccin en het Difterie-vaccin. Ook deze vaccins worden vaak in verband gebracht met ernstige neveneffecten. Ik heb een aantal onderzoeken bestudeerd aangaande deze vaccin-toevoeging en iets ontdekt dat zeer interessant is.

Verschillende studies op menselijke proefpersonen melden dat de toevoeging MF-59 een veilige toevoeging is. Maar toen ik nakeek wie deze studies had uitgevoerd, kwam ik – zonder me te verbazen – erachter, dat dit verricht werd door NOVARTIS Pharmaceutical Company in samenwerking met de CHIRON pharmaceutical company, de twee bedrijven die onlangs zijn gefuseerd. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in prestigieuze medische tijdschriften. Wat voor mij natuurlijk ook geen verrassing was, dat ik ook veel onderzoeken tegenkwam, die waren uitgevoerd door onafhankelijke LABORATORIA en ONDERZOEKSINSTITUTEN die allemaal aantonen dat MF-59 een gevaarlijke stof is, die auto-immuunziekten veroorzaakt, zoals hierboven beschreven. De stof Squaline wordt sterk in verband gebracht met het Golf-Oorlog-syndroom. In augustus 1991, gaf Anthony Principi, de secretaris voor Veteranenzaken toe, dat soldaten die gevaccineerd waren tussen 1990 en 1991 met het genoemde antrax-vaccin een verhoogd risico hadden van maar liefst 200% om de dodelijke ziekte ALS (amyotrophic lateral sclerosis) te krijgen. Deze soldaten leden (en lijden) aan een veelvoud van slopende en levensverkortende ziekten, zoals Polyarteritis Nodosa, Multiple Sclerosis (MS), Lupus, Transverse Myelitis (een zenuwziekte, veroorzaakt door een ontsteking aan het ruggenmerg), Endocarditis (ontsteking van het weefsel van de binnenkant van de hartkamers), Optic Neuritis waarbij blindheid ontstaat en tot slot Glomerulonephritis (een soort nierziekte). Omdat dit hoofdbestanddeel van MF-59, Squaline, hyperimmuun reacties en auto-immuunreacties kan veroorzaken, schuilt het echte gevaar in het langdurige activeren van de immuuncellen in de hersenen, de zgn. microglia. De langdurige prikkeling van deze cellen, wordt in verband gebracht met MS, Alzheimer, Parkinson, ALS en mogelijk vaccin-gerelateerde hersenvliesontsteking. Het is aangetoond dat de activering van het systemische immuunsysteem van mensen, zoals dat gebeurt bij vaccinaties, tegelijkertijd de microglia in de hersenen snel activeert, waardoor deze ontstoken raken. Deze ontsteking in de hersenen kan lang aanhouden. Wat de meeste mensen niet weten, zelfs de dokters niet die de vaccins aanprijzen, is dat de meeste studies die uitgevoerd worden door farmaceutische bedrijven, de gevaccineerden slechts 1 of 2 weken volgen. De meeste van de hierboven genoemde reacties manifesteren zich echter pas na maanden of soms zelfs na jaren! Het is duidelijk dat de vaccinfabrikanten miljarden dollars winst gaan opstrijken van deze, door de WHO/overheden-gepromote pandemie. Novartis, de fabrikant van het nieuwe varkensgriepvaccin, liet onlangs weten dat ze dit vaccin niet gratis ter beschikking stelt aan arme landen; iedereen moet betalen, aldus Novartis. Bedenk alsjeblieft, dat wanneer je het vaccin eenmaal in je lichaam hebt, je weinig kunt doen om jezelf te beschermen, tenminste niet met conventionele medicijnen. Het betekent dat je een leven tegemoet gaat van debiliterende ziekten en een vroege dood. Er bestaan veel veiliger manieren zijn om jezelf te beschermen tegen dit griepvirus, zoals hogere doses Vitamine D3, immuunsysteem versterkende supplementen en een gezonde voeding.

Deze informatie is bedoeld om het vaccinatieverhaal “Mexicaanse griep” van twee kanten te belichten. Zodat een ieder weloverwogen kan beslissen of de vaccinatie zinvol is, risicovol of niet.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen V met de tags , , . Bookmark de permalink.