Psychologie en Homeopathie

Het woord psychologie betekent zoveel als zielkunde of de kennis van onze geest.
Psychologische inzichten kunnen een hulpmiddel zijn om onszelf en anderen beter te begrijpen.
Er zijn verschillende ideeën over hoe wij onszelf meer inzicht kunnen geven.
De bekendste psychologen en hun ideeën zijn o.a. Freud, Adler, Jung, Skinner en Maslov.
Om te kunnen begrijpen hoe ik in mijn praktijk werk wil ik u eerst een kort overzicht geven van de diverse denkwijzen in de psychologie. Gevolgd door een uiteenzetting van mijn eigen invulling betreffende psychologie.

Freud

FreudHij was de grondlegger van de dieptepsychologie. Hij vertelde dat het overgrote deel van wat zich in een mens afspeelt onbewust is. De techniek die Freud gebruikte om mensen naar hun onbewuste te leiden was in beginsel hypnose. Ook in dromen komt het onbewuste naar boven. Freud dacht dat het onbewuste voornamelijk seksueel geladen was. Freud stelde dat de mens moest leren dat zij hun driften niet moesten onderdrukken, maar dat zij zich ook niet vrijuit mochten laten gaan. Hij wilde de boel kanaliseren d.w.z. het acceptabel houden. Freud noemde dat sublimatie oftewel het omzetten van libido in hogere geestelijke energie. Volgens Freud bestaat de menselijke psyche uit:
Het ES = het onbewuste – lees lustprincipe
Het Uber-ich = ons geweten, een afweging tussen wat wel en niet mag en wat wij in eerste instantie meekrijgen van onze opvoeders.
Het Ich = ons IK dat beslissingen neemt. Het brengt balans tussen wat het ES graag wil en het Uber ich wil toelaten. Zo was de mens volgens Freud zijn hele leven aan het schipperen tussen het ES en het Uber ich.
Freud was degenen die de begrippen Orale Fase, Anale fase, Fallische fase, Oedipale, de Latentiefase en de Genitalefase invoerde.

Jung

JungHij ging ook uit van het bewuste en onbewuste gedeelte van onze menselijke psyche. Hij maakte echter een onderscheid tussen het persoonlijk en collectief onbewuste. Het persoonlijk onbewuste wil zo veel zeggen als het bij je houden van een persoonlijke levensgeschiedenis. Een soort verdrongen herinnering.
Het collectief onbewuste zijn de beelden die we geërfd hebben van onze voorouders oftewel de overlevingsstrategie van onze voorouders. Die eigenschappen die we als menselijke soort allemaal bij ons dragen. Dat collectieve onbewuste noemde Jung Archetype. Dus een overerfde manieren van reageren (gedragsmogelijkheden) in verschillende situaties. Zo dragen wij volgens Jung alles in ons, van de oude wijze tot aan de moordenaar. Alleen komt dit niet bij iedereen aan de oppervlakte omdat we dat dan niet verder ontwikkelen.

Adler

AdlerHij bedacht een aantal die we nog steeds gebruiken. Zoals: Minderwaardigheidsgevoel, Compensatiegedrag en Levensplan. Hij bedacht dat er eigenlijk twee basis drijfveren waren in de mens, namelijk geldingsdrang en gemeenschapsstreven. Als voorbeeld een kind leeft in een natuurlijke ondergeschikte (minderwaardigheidspositie) ten opzichte van zijn ouders of andere volwassenen. Wil hij uit deze positie komen dan zal hij geldingsdrang ontwikkelen. Kinderen dienen moeilijkheden zelf te overwinnen, omdat indien ouders alles voor het kind oplossen, dit kind in de minderwaardigheidspositie blijft hangen. Terwijl het kind juist moet leren hoe hij moeilijkheden overwint. Als het kind tijdens de opvoeding bemoedigd wordt, ontwikkelt het zelfvertrouwen en dat heeft hij later nodig om de eigenschap gemeenschapsgevoel te kunnen ontwikkelen. Ook al wordt een kind positief en bemoedigend opgevoed toch kunnen er minderwaardigheidsproblemen zijn. Dit kan gecompenseerd worden. Zo wordt volgens deze visie aangegeven dat Napoleon, waarvan gezegd wordt dat hij een sterk minderwaardigheidsgevoel had ivm zijn dwergachtige gestalte, dit compenseerde door een imposant rijk op te bouwen. Mensen kunnen echter ook overcompenseren en dit kan een zeer ziekmakend proces zijn.

Skinner

skinnerHij hield zich bezig met het Behaviorisme. Kortom de mens is een machine die onderworpen is aan wetmatigheden. Er is geen onbewustzijn. Zij beperken zich tot het objectief waarneembare. Kortom de menselijke psyche is een soort black box waarin wij niet kunnen kijken, er is alleen uiterlijk waarneembaar gedrag. Het behaviorisme berust in feite op het welbekende hondje van Pavlov. Pavlov conditioneerde de hond. Hij leerde de hond op een hendel te drukken als er een lichtje aanging en beloonde hem dan met eten. Zo leerde de hond dat er eten komt als het lichtje brandt. Wat benadrukt wordt is beloning en straf. Behaviorisme wordt thans (voorzover ik weet) nog steeds toegepast bij probleemkinderen. Gedragstherapie is inherent aan behaviorisme. Er wordt vanuit gegaan dat verkeerd gedrag wordt aangeleerd. We moeten dat dus weer afleren en gewenst gedrag aanleren. Als voorbeeld: verslaafd aan het roken? Dat komt omdat wij roken associëren met prettig, gezellig. Stop in de sigaret een product dat ons straalmisselijk maakt, waardoor wij de sigaret associëren met een naar ziek gevoel in plaats van gezellig en lekker. Mijns inziens gaat de rokende dan iets anders zoeken zoals bv eten. Smeer wat op de duim van een op oudere leeftijd nog duimzuigend kind dan zoekt het daar wel een vervanging voor en gaat bijvoorbeeld de koektrommel leegeten.

Maslov

Maslov was een humanistisch psycholoog. Hetgeen zoveel wil zeggen als de mens benadrukken vanuit zijn mogelijkheden.
Zowel dieptepsychologie als behaviorisme doet de mens te kort. Op deze manier aldus Maslov reduceer je mensen tot een dier dan wel een machine. Maslov ontwikkelde de 5 behoefteniveaus in menselijk gedrag.

De eerste behoefte is de primaire biologische behoeften (eten, drinken, een huis etc), Dus de overlevingsbehoeften. Deze kunnen wisselen. Als iemand bijna verhongert zal de behoefte om te eten dominant zijn ten opzichte van een dak boven het hoofd hebben.

De tweede behoefte is onze veiligheidsbehoefte. (onze bestaanszekerheid). Een baby moet niet alleen eten maar heeft ook behoefte aan liefde, koestering, rust, ritme etc. Krijgt de baby dit aangeboden dan ontstaat er zelfvertrouwen en veiligheid. Ontvangt hij deze behoefte niet dan ontstaat er een allesomvattend onveiligheidsgevoel.

De derde behoefte is onze sociale behoefte dat wil zeggen behoefte ergens bij te horen, behoefte aan begrip en liefde.

De vierde behoefte behelst behoefte aan erkenning en waardering en waardering voor jezelf is de basis voor het kunnen geven van waardering aan anderen.

De vijfde behoefte tot slot is de behoefte aan zelfverwezenlijking. Dat wil zeggen het verlangen te worden wie je in aanleg eigenlijk al bent.

Volgens Maslov zijn er maar weinig mensen die alle 5 de behoeften hebben kunnen ervaren.
Op zich is de kern van de humanistische psychologie: zelfacceptatie.

Tijdens mijn opleiding tot klassiek homeopaat werd er veel aandacht besteed aan homeopathie in het licht van de Jungiaanse psychologie. Na een aantal jaren praktijkvoering ben ik een aantal ‘vormen’ gaan samenvoegen tot een voor mij samenhangend geheel, waar ik wat mee kon. Omdat er voor mij toch vragen onbeantwoord bleven bij sommige van mijn patiënten hervatte ik mijn zoektocht. Vanuit mijn opleiding wist ik dat de black-box, waar Skinner zo aan voorbijging uitermate belangrijk was, waar ik ook achter kwam, was dat introspectie, wat zo veel wil zeggen als naar binnen kijken om na te gaan wat zich in jezelf afspeelt, belangrijk is voor de oplossing van problemen of om tot een kern te komen. Deze vorm wordt contemplatieve psychologie genoemd.
Een belangrijke vraag die je daarbij zou kunnen stellen is: Zou het zo kunnen zijn dat mensen worden bepaald door het beeld dat ze van zichzelf hebben gecreëerd (hun zelfbeeld) meer dan door wat of hoe zij zijn? Hoe sterk zijn onze gedachten en in hoeverre bepalen onze gedachten de manier waarop wij in het leven staan? ( zie ook artikel Het leven is wat onze gedachten ervan maken en het artikel Bewustwording)
In dit licht begon ik ook beter te begrijpen waarover Sankaran (Indiase homeopaat) het steeds maar had.
Mijn manier van werken en omgaan met klassieke homeopathie zal anders zijn dan die van een andere klassiek homeopaat.
Elke klassiek homeopaat werkt op zijn/haar eigen manier in zijn praktijk en gaat op zijn/haar eigen manier met klassieke homeopathie om. Dat wil niet zeggen dat de ene klassiek homeopaat ‘het beter doet’ dan de ander. Hij/zij doet het alleen anders. In mijn eigen praktijk werk ik in een aantal gevallen met inzichtverhalen. Dit kan zeer verhelderend zijn, zeker voor mensen met een mentaal-/emotionele problematiek. Dat doe ik niet altijd en ook niet zomaar, dat doe ik alleen als mijn gevoel mij zegt dat dat past bij iemand en dat die iemand daar ook aan toe is en er dus wat mee kan. Door deze verhalen krijgen mensen vaak meer inzicht in hun eigen handelen en situatie. Past dit niet bij iemand of is iemand er niet aan toe, dan laat ik het achterwege en ben ik ‘alleen’ klassiek homeopaat.

Natuurlijk behoeft niet alles ‘verpsychologeert’ te worden. Een kind met een chronische verkoudheid is in eerste instantie voor mij een kind met een chronische neusloop en samen met de ouders ga ik kijken naar wat de oorzaak van deze fysieke toestand zou kunnen zijn. Soms ligt dit heel simpel in de vaccinaties, de antibiotica, soms is de behandeling van het miasma voldoende of gaan we op zoek naar het constitutionele middel. In sommige gevallen echter lijkt de klacht onoplosbaar, een kind blijft bijvoorbeeld chronisch verkouden en dan geniet het de voorkeur op een andere manier tegen de chronische verkoudheid aan te kijken. De aan het einde van dit artikel staande casus is hier een voorbeeld van.

Als ik voor mijzelf een definitie maak wat gezondheid is zou ik zeggen: Gezondheid voor mens/dier houdt in dat hij vrij is om in het hier en nu te leven, zonder dat hij geremd wordt door fysieke danwel mentaal-/emotionele disfunctie.

Het begin van vrijheid is het besef dat je niet ‘de denker’ bent. Op het moment dat je de denker gaat waarnemen, wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie. Je beseft dan ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede, uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat.

(E.Tolle)

greenline3

Casus

Een meisje van 5 jaar oud is vanaf dat zij 2 á 3 maanden oud is al verkouden. Ononderbroken loopt er snot uit haar neus. Veelal helder, soms groen of geel. Het is een lief en aanhankelijk meisje. Ze ziet eruit als een poppetje. Ze heeft regelmatig last van diarree. Soms is het begin van de ontlasting dik en klonterig en heeft zij moeite dit kwijt te raken en is de rest dun. Het is een meisje dat snel huilt, maar ze is ook snel weer getroost. Ze eet en drinkt alles. In het verleden heeft zij een paar maal een oogontsteking gehad, haar ogen zaten dan voornamelijk ’s ochtends na de slaap letterlijk dicht. Soms last van tranende ogen. Als zij echt ziek is dan zit zij het liefst de hele dag aan de moeder vastgekleefd. Kortom een makkelijk lief kindje, dat zelden ergens tegenin zal gaan. Ze heeft vriendjes en vriendinnetjes en is van slag als een vriendinnetje of vriendje verhuist. Zij is dan stilletjes en verdrietig.
Als homeopaten dit stukje lezen zullen er maar weinig zijn die niet denken aan het middel Pulsatilla. Dat is dan ook het middel dat zij kreeg. Dit veranderde niets. Er volgde hogere potenties van dit middel en ook andere middelen, ontstoringen op de vaccinaties, de nosode enzovoort enzovoort. Er veranderde niets.
Ik maakte hierbij een cruciale “fout”, ik keek niet achter de symptomen, maar alleen naar wat ik meende te zien.
Na het 13e consult besloot ik samen met de ouders nog een maal alles wat zij mij verteld hadden door te nemen en voor de laatste maal te proberen het probleem op te lossen.
Wat gebeurde er toen dit meisje 2 maanden oud was? Haar moeder ging weer aan de slag en zij ging doordeweeks naar een (liefdevol)opvangadres. Ik ben daar verder over gaan nadenken. Zou het zo kunnen zijn dat zo’n klein hummeltje zich in de steek gelaten voelt door degene waarvan zij afhankelijk is? Is haar vertrouwen daardoor geschaad? Zou dat het kunnen zijn? Ik besloot nog 1x wat te geven en gaf mag-m in een hoge potentie. Binnen 4 weken verdween de neusloop, werd de ontlasting beter, huilde zij minder snel en werd zelfstandiger en standvastiger. Daarna is zij steeds meer vooruitgegaan. Zij is nu inmiddels 10 jaar en heeft na Mag-m geen noemenswaardige problemen meer gehad.

De essentie van Mag-m is een combinatie van het magnesium component = kinderlijke afhankelijkheid en een verlaten, in de steek gelaten gevoel, de angst voor verlies in combinatie met het muriaticum element dat staat voor verraad/ en vertrouwen verloren hebben in, voor verzorging en koestering. Kortom de angst voor het verlies van geborgenheid.

Dit was het probleem dat bij dit meisje speelde.

Onder andere deze casus leerde mij om beter te zien.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen P. Bookmark de permalink.