Orlistat en Alli reguliere medicatie om vet te verbranden?

Sinds enige tijd staan de bladen vol met advertenties over het middel Alli (orlistat). Met veel tamtam wordt gewag gemaakt over al het gewicht dat zal worden verloren met deze nieuwe ‘vetverbrander’.

Alli is hetzelfde middel als Xenical alleen laatstgenoemde is uitsluitend op recept verkrijgbaar. Dat komt omdat Xenical 120 mg orlistat bevat, in tegenstelling tot Alli deze bevat 60 mg en vrij verkrijgbaar is.
Obesitas (overgewicht) is inmiddels een veel voorkomend verschijnsel onder volwassenen en kinderen en baart de artsen en overheid zorgen. Desalniettemin worden vele projecten zoals kinderkampen voor kinderen met obesitas niet (meer)gesubsidieerd danwel gesponsord.

CVZ College voor zorgverzekeringen meldt in het farmacotherapeutische kompas over Orlistat:

CFH-Advies
Bij ernstig overgewicht en risicofactoren voor aan obesitas gerelateerde morbiditeit dient een medische interventie te worden overwogen. De interventie dient zich primair te richten op het motiveren van de patiënt tot het langdurig volgen van een matig hypocalorisch dieet in combinatie met voldoende dagelijkse fysieke inspanning.
Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend die aantonen dat een stabiele gewichtsreductie van 5–10%, de incidentie van morbiditeit en/of mortaliteit doet dalen. Wel kunnen risico’s voor latere morbiditeit worden verminderd evenals de ernst van al bestaande morbiditeit.
De Commissie wijst erop dat orlistat gemiddeld slechts een zeer beperkte extra gewichtsreductie (< 5%) kan bewerkstelligen. Zij ziet daarom geen plaats voor orlistat bij de behandeling van obesitas. Er zijn (in aanvulling op een hypocalorisch dieet) geen werkzaamheids- en veiligheidsgegevens bekend over een periode langer dan vier jaar.

Eigenschappen
Reversibele remmer van lipasen in het maag-darmkanaal. Het enzym wordt geremd waardoor triglyceriden in de voeding niet kunnen worden gehydrolyseerd tot absorbeerbare vrije vetzuren en monoglyceriden. Bij de aanbevolen dosering wordt de vetabsorptie met circa 30% verminderd. Werkingsduur: 48–72 uur. Werking (verminderde vetresorptie): na 24–48 uur.
Kinetische gegevens
F < 1%. Eliminatie: ca. 97% met de feces, 83% daarvan onveranderd.

Indicaties
Xenical: In combinatie met een matig hypocalorisch dieet bij de behandeling van obesitas met een BMI ≥ 30 kg/m² of met een BMI ≥ 28 kg/m² met daarmee gepaard gaande risicofactoren.
Alli: In combinatie met een licht hypocalorisch dieet met verlaagd vetgehalte bij de behandeling van overgewicht met een BMI ≥ 28 kg/m².

Contra-indicaties
Chronisch malabsorptiesyndroom. Cholestase.

Zwangerschap/Lactatie
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Advies: Gebruik gecontra-indiceerd.
Overgang in de moedermelk: Onbekend. Advies: Gebruik gecontra-indiceerd (Alli); ontraden (Xenical).

Bijwerkingen
Vooral gedurende het eerste behandeljaar: Zeer vaak (> 10%): olie-achtige lekkage uit het rectum, sterke defecatiedrang, frequentere defecatie, flatulentie met verlies van ontlasting, vettige, olie-achtige of vloeibare ontlasting, buikpijn. Hoofdpijn, influenza, bovenste luchtweginfecties. Hypoglykemie. Vaak (1-10%): Zachte ontlasting, fecale incontinentie, opgezette buik, pijn in het rectum. Aandoeningen van tandvlees en tanden. Vermoeidheid, angst, onregelmatige menstruatie, onderste luchtweginfectie, urineweginfectie. Verder kunnen optreden: verhoging van levertransaminasen en alkalische fosfatase. Verlaagde protrombinespiegels, verhoogde INR. Rectale bloeding, diverticulitis, pancreatitis, cholelithiasis, (ernstige) hepatitis. Bulleuze erupties, overgevoeligheid (pruritus, huiduitslag, urticaria, angio-oedeem, bronchospasme en anafylaxie), pemfigus.

Interacties
Comedicatie met ciclosporine geeft een daling van de plasmaspiegel van ciclosporine en wordt daarom niet aanbevolen. Tijdens de behandeling kan het noodzakelijk zijn de toediening van een bloedglucoseverlagend middel nauwgezet te controleren. Op theoretische gronden wordt combinatie met acarbose en andere eetlustremmende middelen afgeraden. Langdurig gebruik van orlistat kan de INR bij gebruikers van anticoagulantia beïnvloeden, aanbevolen wordt de stollingsparameters te controleren. Orlistat kan mogelijk de plasmaspiegel van amiodaron doen afnemen.
Aangezien Alli zonder voorschrift van een arts verkrijgbaar is bij de apotheek is gelijktijdig gebruik met orale antistollingsmiddelen en ciclosporine gecontra-indiceerd vanwege de afwezigheid van toezicht op complicaties.

Waarschuwingen en voorzorgen
De kans op gastro-intestinale bijwerkingen neemt toe bij inname van maaltijden met een relatief hoog vetgehalte. Orlistat is niet onderzocht bij kinderen, ouderen of mensen met een gestoorde lever- en/of nierfunctie. De behandeling dient na 12 weken te worden gestopt als niet ten minste 5% van het oorspronkelijke lichaamsgewicht is verloren. Van het hypocalorisch dieet dient circa 30% van de calorieën te bestaan uit vet en het dient rijk aan groenten en fruit te zijn. Het dieet verdelen over drie maaltijden per dag. Behandeling met orlistat kan leiden tot een verminderde opname van vitamine A, D, E en K. Aanvulling met een multivitaminepreparaat overwegen en deze rond bedtijd innemen. Bij gewichtsafname patiënten die zijn ingesteld op bloedglucoseverlagende middelen, antihypertensiva en cholesterolverlagende middelen regelmatig controleren. Bij combinatie met ciclosporine regelmatig de plasmaspiegel van ciclosporine bepalen. Bij gelijktijdig gebruik met amiodaron, klinische en ecg-controles verscherpen. Het gebruik van aanvullende anticonceptie is aanbevolen om mogelijk falen van orale anticonceptie te voorkomen bij ernstige diarree.

Dosering
Volwassenen: Eén capsule direct vóór, tijdens of direct na elke maaltijd, indien de maaltijd vet bevat.
Alli niet langer dan 6 maanden gebruiken.

http://www.cvz.nl/

 

Als U de bijwerkingen gedurende het 1e behandeljaar leest dan zijn deze heftig. In normaal Nederlands komt dit op het navolgende neer:
-Teratogenese: ontwikkeling van misgeboorten en/of aangeboren afwijkingen. Men weet het niet, zou kunnen.

Zeer vaak:

 • vaak poepen al dan niet olie-achtige lekkage uit de anus
 • onvrijwillig verlies van ontlasting tijdens winden laten
 • diarree
 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • luchtweginfecties
 • griep
 • lage bloedsuikers

Vaak:

 • zachte ontlasting
 • onvrijwillig ontlasting verlies
 • opgezette buik en pijn in het rectum
 • aandoeningen van tandvlees en tanden
 • vermoeidheid
 • angsten
 • onregelmatige menstruatie
 • onderste luchtweginfecties
 • urineweginfecties

Verder ook nog:

 • Bloedstollingproblemen
 • Problemen met de lever, immers indien de alkalische fosfatase verhoogd is betekent dit dat of de lever of de botten beschadigd zijn. In het geval van Orlistat zal het waarschijnlijk duiden op leverproblemen.
 • Protrombine is een pro-enzym dat men aantreft in bloedplasma en bij bloedstolling omgezet wordt in trombine. Het gaat dus van een pro(inactief) naar een actieve vorm (trombine)
 • Verhoogde INR : gestoorde bloedstolling(ongewenste bloedingen)
 • Bloedingen uit de anus
 • Diverticulitis: Divertikels zijn uitstulpingen in de wand van de dikke darm. Vooralsnog Diverticulitis betekent dat deze uitstulpingen geinfecteerd zijn danwel dat zich daar complicaties voor doen.
 • Pancreatitis: ontsteking van de alvleesklier ( ons orgaan dat de insuline afgifte verzorgt en verstoort is bij diabetes)
 • Cholelithiasis: galstenen
 • Ernstige leverontstekingen
 • Huidklachten
 • Bronchospasmen (astma of ernstige kortademigheid)
 • Angio-oedeem: Vochtophopingen die ontstaan ten gevolge van lekkage van bloedvaatjes diep in de huid op die plaats waarveel ruimte is tussen onderhuids bindweefsel. Vaak ontstaat angio-oedeem tgv nierklachten, een stofwisselingsziekte of door een gestoorde hormoon huishouding.
 • Anafylaxie: een ernstige zeer heftige allergische reactie binnen in ons systeem, die tot de dood kan leiden als er niet snel en adequaat wordt ingegrepen.

Voor de rest geeft CVZ nog aan dat er interacties kunnen zijn indien men andere medicatie gebruikt zoals bv glucoseverlagende medicatie, anticoagulantia, ciclosporine. Orlistat kan mogelijk plasmaspiegels doen afnemen.

Tevens is het zo dat men een tekort aan in vetoplosbare vitamines kan oplopen ivm verminderde opname.
In de samenvatting van de productiekenmerken leest men op pagina 8: Er was een niet verklaarbare toename in de incidentie van Botfracturen 6% Orlistat en 2.8 in de placebo groep.

Er is onderzoek gedaan naar de werking bij mensen met diabetes type 2. Hieruit bleek dat als mensen met diabetes type 2 dit middel lange tijd gebruiken zij 2,6 kg meer afvielen dan mensen die het niet gebruikten.

 

Aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Uw brief van Uw kenmerk Datum
7 november 2003 Farmatec/P 2428983 27 mei 2004
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer
FARM/24039987 drs. W.G.M. Toenders (020) 797 87 50
Onderwerp
CFH-rapport 04/11: orlistat (Xenical®)

 

Geachte heer Hoogervorst,

In de brief van 7 november 2003 heeft u het CVZ verzocht een herbeoordeling uit te
voeren over orlistat (Xenical®). De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) heeft deze
beoordeling afgerond. De overwegingen treft u hierbij aan in het CFH-rapport 04/11.
Orlistat is bestemd voor de behandeling van patiënten met obesitas met een Body Mass
Index (BMI) groter dan of gelijk aan 30 kg/m2 en patiënten met overgewicht (BMI >/28
kg/m2) met daarmee gepaard gaande risicofactoren. In 1999 is orlistat eerder
beoordeeld ten aanzien van de volledige geregistreerde indicatie. Naar aanleiding
daarvan is besloten om het middel niet in het GVS op te nemen.
Nu is het middel beoordeeld voor een deel-indicatie, namelijk insuline gebruikende
patiënten met diabetes mellitus type 2 die overgewicht hebben.
Volgens het CFH-rapport is onder optimale begeleiding na een jaar orlistat ten opzichte
van placebo sprake van een niet klinisch relevante gewichtsafname met 2,6 kg en
HbA1c-daling met 0,35%. Een positief effect op diabetische complicaties en mortaliteit is
niet vastgesteld. Ongeveer de helft van de patiënten staakt de therapie voortijdig.
Gastro-intestinale bijwerkingen treden vaak tot zeer vaak op en zijn nogal eens een
reden tot staken van de behandeling. Het risico van hypoglycemie neemt toe.
Concluderend is een therapeutische waarde van orlistat bij deze indicatie niet vast te
stellen. Orlistat is niet onderling vervangbaar met een ander geneesmiddel dat in het
GVS is opgenomen. Het middel kan dus niet worden geplaatst op bijlage 1A van het GVS.
Indien orlistat wordt opgenomen in het GVS, dan zal dit leiden tot meerkosten.
Uitgaande van 38.000-42.000 insuline gebruikende patiënten met diabetes mellitus
type 2 met overgewicht per jaar, worden de totale meerkosten van orlistat ten laste van
het farmaciebudget 3 jaar na opname geschat op 25,2 miljoen euro. Ten laste van de
Ziekenfondswet komt hiervan naar schatting 18,0 miljoen euro.
2
De fabrikant heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om commentaar te geven op een
conceptversie van deze brief in de bijgevoegde brief van 6 mei jl. Aangezien die brief
van de fabrikant duidelijk was en uitsluitend betrekking had op inhoudelijke aspecten is
afgezien van een hoorzitting.
De fabrikant merkt in de brief op dat er in de Kelley-studie ook in de placebogroep
sprake was van optimale begeleiding. Dit is juist en is aangepast in de rapporten en in
deze brief. De overige opmerkingen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassingen.
Na het vaststellen van statistische significantie dient altijd apart de klinische relevantie
van een uitkomst te worden vastgesteld. Wat betreft het ter harte nemen van het
commentaar met betrekking tot de vergelijkbaarheid van het gewichtsverlies met orlistat
of placebo, is bedoeld op te merken dat het commentaar van de fabrikant terecht was
maar reeds was verdisconteerd in de beoordelingsrapporten.

Hoogachtend,
College voor zorgverzekeringen
Plv. Voorzitter
mw. Y. Koster-Dreese
Algemeen Directeur
dr. P.

 

Tot slot: Xenical vermindert in het bijzonder de opname van Betacaroteen en Vit E en andere in vetoplosbare vitamine. Daarom heeft U een dieet nodig met ook extra vitamine suppletie. Dit dieet houdt in dat U Uitgebalanceerd eet: veel groenten en veel fruit en meer dient te gaan bewegen. Hier val je in de meeste gevallen ook al vanaf. Alleen Xenical of Alli gebruiken zoals suggestief wordt beweerd in reclames om vet te verliezen zal naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet helpen.

Als U naar de bijwerkingen van het middel kijkt zou ik me kunnen voorstellen dat U al heeft gegeten en gedronken.

Tja wat doen wij dan aan overgewicht?
Diëten, welke dan ook, zijn niet goed voor ons lichaam. Zeker niet als wij gaan jojoën. Dat is al helemaal slecht. U dient te bezien waar U dik van wordt of bent geworden. Meestal weten we dat wel van ons zelf: Te veel, te vet, te weinig bewegen, alcohol, snacken, snoepen etc. Als U een zoetekauw bent , dan heeft het geen enkele zin om U elke zoetigheid te ontzeggen. U kunt dit niet uw hele leven vol houden. Als U van snacken houdt dan heeft het geen enkele zin om daar geheel mee te stoppen, ook dat kunt U niet volhouden.
Als advies kan ik U geven maak keuzes. U heeft altijd een keus, eet U een plakje cake dan eet U dat ijsje niet of eet U een stukje kaas, laat dan de worst liggen. Haal als U veel eet 1/3 van uw eten af en eet van een kleiner bordje. Een klein bordje lijkt veel voller en dat heeft invloed op onze psyche. Eet langzaam en doordacht. Eet vers en niet uit de magnetron of kant en klaar maaltijden.
Ga bewegen als U dat niet doet. Dit houdt niet in dat U ineens de parken moet gaan rondrennen of naar de sportschool moet gaan als U daar helemaal niet van houdt.
U kunt gaan fietsen, gaan wandelen, gaan zwemmen, roeien, de trap nemen in plaats van de lift. Naar het station fietsen/wandelen in plaats van ander vervoer. Een paar haltes eerder uitstappen en de rest lopen en ga zo maar door.

Blijft er over een groep mensen die niet te veel eten en toch dikker worden, zoals vrouwen in de overgang of mensen die slecht slapen of erg gestresst zijn. Over deze vorm van dikker worden kunt U e.e.a. nalezen op deze website. (artikel overgewicht)

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen O, Artikelen V met de tags , , . Bookmark de permalink.