Het begin van het failliet van alternatieve geneeswijzen

BELANGRIJK

 

Het begin van het failliet van alternatieve geneeswijzen

(hoe overheid en (ont)zorgverzekeraar de handen ineen slaan en toewerken aan beperking alternatieve zorg en bij voorkeur het volledig opheffen daarvan)

Al jaren zijn de alternatieve geneeswijzen een doorn in het oog van o.a. het ministerie van volksgezondheid (VWS)en de zorgverzekeraars.

Het afgelopen decennia is via achterdeuren sluipend van alles ingevoerd. Daar heeft U waarschijnlijk niets van gemerkt. Van een aantal ingevoerde regels merkte de consument wel iets, zoals bijvoorbeeld het verbod om op een vrij verkrijgbaar homeopatisch middel nog te vermelden waartoe het dient. De alternatieve zorgverlener daarentegen kreeg de laatste jaren steeds meer voor de kiezen. Zij werden op kosten gejaagd en ingeperkt.

Hoe minister Schippers over alternatieve geneeswijzen denkt is geheel en al duidelijk, haar afscheidsreden voor de vertrekkende voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij spreekt voor zich. Ook de zorgverzekeraars m.n. de grote 5 zoals VGZ,Menzis, CZ,ZilverenKruis en Univé krijgen steeds meer macht en zeggenschap over de gezondheid van hun premiebetalers. Met name VGZ is naar mijn mening regelmatig in het nieuws als het gaat om patiënt onvriendelijk handelen, zoals bv beleid bij geneeskundige hulp zoeken in buitenland en verstrekken van generiek op generiek middel, waar veel mensen averechts op reageren. Zorgverzekeraars voerden van alles in terwijl zij de aanvullende premies omhoog brachten en de vergoedingen omlaag. De consument trapt daar in. Als men de aanvullende premie optelt bij wat men zelf per consult moet betalen zitten de meeste mensen al bijna aan de volledige consult prijs. Komt U bij meerdere alternatieve zorgverleners dan worden deze vergoedingen bij elkaar opgeteld waardoor U heel snel aan de maximale vergoeding zit.

Een aantal maatregelen:

 1. geregistreerde,erkende klassiek-homeopaten mochten geen homeopathische middelen meer verstrekken,terwijl de medicatie een integraal onderdeel van de behandeling is. Uiteindelijk werd het gedoogd.
 2. Inschrijving KvK
 3. Inschrijving Vektis en aanvragen AGB codes.
 4. Nosoden ( gemaakt van menselijke producten) moesten ineens allemaal gesteriliseerd gaan worden, waarom een raadsel. Dit was immers de tijd waarin men stellig beweerde dat homeopatische korrels alleen bestonden uit suiker? Door deze eis moesten homeopaten alle zeilen bijzetten om toch nog aan de juiste nosoden te komen. We werken immers met het gelijksoortigheidsprincipe en gesteriliseerd is er geen gelijksoortigheid meer.
 5. Registratie van alle homeopatische middelen. Unitaire en complex middelen.Dit hield in dat fabrikanten op zeer hoge kosten gejaagd werden. Immers alles in de natuur bestaat uit heel veel inhoudsstoffen. Kosten tussen de 10.000 en 20.000 euro per middel. Middelen die de fabrikant sporadisch uitleverde werden uit het assortiment gehaald.Zou de fabrikant dit niet doen dan zouden zeker de kleinere fabrikanten failliet zijn gegaan. Nog steeds moeten homeopaten zich een slag in de rondte zoeken om sommige middelen te kunnen bestellen en zijn vele kleinere fabrikanten die alles handmatig op de perfecte homeopatische wijze bereiden en de producten daar vandaan halen waar zij van oorsprong voorkomen failliet gegaan of fungeren als doorgeefluik van de grotere fabrikanten.
 6. Het steeds weer aanpassen van facturen, invoering digitalisering.
 7. Verplichte verzekeringen in de praktijk
 8. Opleidingen moesten op de schop(bachelors,masters,accreditaties)
 9. Medische vooropleidingen moesten opnieuw worden gevolgd,ook al waren deze in het verleden al met succes behaald op HBO niveau en had men inmiddels jarenlange ervaring
 10. Hervisitaties van praktijk, niet door de eigen visitatiecommissie van de NVKH maar verplicht opgelegd door de nieuwe koepelorganisatie, uitgevoerd door, door de overheid en zorgverzekeraar getrainde visiteurs. Kosten voor de homeopaat ca. €200,-
 11. Digitale facturering, met in het verschiet aan te schaffen declaratiesystemen.(kosten nog onbekend)
 12. Evidence based toepassingen. Hoe hoogleraar Smulders daarover denkt kunt U in een college terughoren. (Evidence Based bestaat ook regulier niet.) Terug te vinden op mijn website of you tube.
 13. Het eigen tuchtcollege het K.A.B buitensluiten en invoering Inspectie(IGZ) d.w.z. beoordeeld gaan worden door een instelling met een vooringenomen, ongenuanceerde mening over alternatieve geneeswijzen. Die in de toekomst ook nog gebruik gaat maken van leken-inspecteurs.
 14. Datahonger. We willen alles van je patiënt weten. Het beroepsgeheim is niet meer veilig. Dit is voor mij een zeer zwaarwegend punt. Wat iemand vertelt MOET binnen de praktijk blijven, anders raken mensen geremd in hun openheid en is het best passende middel niet goed te vinden. Er dient een vertrouwensband tussen patiënt en homeopaat te zijn. Beroepsgeheim moet beroepsgeheim blijven. De zorgverzekeraar heeft niets te maken met wat de patiënt vertelt of waarvoor deze komt.
 15. Behandelplannen en behandelprotocollen, invoering coderingen in verschiet.
 16. Reclame code commissie houdt zich bezig met wat wij aan informatie aan patiënten geven. Wij mogen klaarblijkelijk niet meer toelichten wat wij met homeopathie zouden kunnen bereiken bij pathologieën of voorlichten in het algemeen op straffe van een boete.
 17. Invoering wet WKKGZ kosten €480,- p.j.
 18. Behandelovereenkomsten opstellen en laten ondertekenen door zowel patiënt als behandelaar.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Zelfs als de homeopaat aan alle gestelde eisen voor 2017 voldoet, behouden zorgverzekeraars zich het recht voor om in de toekomst niet of nog minder te vergoeden.

De N.V.K.H (Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten)komt voort uit de BKH (Beroepsvereniging Klassiek-Homeopaten). Ook de NVKH stelden steeds meer eisen aan de opleidingen en aan de homeopaten. Daar is helemaal niets mis mee, integendeel. Zij stelden kwaliteitsplannen op, beroepscodes, beroepsprofielen; iedere homeopaat werd overstelpt met normdocumenten, waaraan zij moesten voldoen. Kortom er werden steeds hogere eisen gesteld en volledig terecht. Bijscholingen, medische nascholingen etc. Geen probleem daar is een beroepsvereniging voor. Zo hoort het ook te zijn. Deden ze ook prima.

Inmiddels echter begint de NVKH mijns inziens zijn eigen identiteit te verliezen. Zij lopen aan de leidraad van de zorgverzekeraars en staren zich blind op het proberen te behouden van gedeeltelijke vergoedingen van consulten door zorgverzekeraars en op het feit dat klassiek homeopaten net zoals vele andere zorgverleners geen omzetbelasting behoren af te dragen. Inmiddels is, voor wat betreft de btw afdracht,dit voor elkaar gebokst door een heel andere partij.

Dit houdt in dat geregistreerde homeopaten, die vergoed blijven worden in 2017 allemaal in 2017 met hun consult prijzen naar beneden kunnen, zij hoeven immers geen BTW meer af te dragen en dat is fijn voor U.

Waar het echter vanuit mijn visie omgaat is het behouden van onze visie op ziekte en gezondheid, het aanbieden van goede kwalitatieve homeopathische geneeswijzen, het op een veilige wijze kunnen aanbieden van homeopathie door gekwalificeerde leden die aan alle eisen van de Beroepsvereniging voldoen en niet aan de eisen van de zorgverzekeraar waarvoor de patiënt slechts een economische factor is en die ons homeopathie wil laten uitoefenen binnen de kaders van het reguliere. Je kunt NIET alternatief behandelen op basis van reguliere zienswijze/protocollen.

De NVKH zal binnen afzienbare tijd verworden zijn tot slechts een administratiekantoortje voor leden, aan banden gelegd door zorgverzekeraars en overheid. Vanuit mijn optiek is de NVKH enorm naif, zo niet echt onwetend over wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Sterker nog ik voorzie dat er in de toekomst 1 beroepsvereniging komt voor alternatieve zorg onder leiding van de overheid en zorgverzekeraars. Vanuit mijn zienswijze heeft de NVKH zijn ziel verkocht aan de zorgverzekeraar.

In de toekomst voorzie ik ook zowel vanuit overheidswege alsook vanuit de zorgverzekeraars steeds meer “ver-reguliering” ( excuses voor dit neologisme),waardoor geen enkele alternatieve behandelaar zijn beroep waarvoor hij/zij met hart en ziel gekozen heeft,nog kan uitoefenen zoals hij/zij dit graag wil en zoals deze dient te worden toegepast en waarvoor hij/zij ook is opgeleid.( de patiënt kiest voor alternatief, anders kiest deze wel voor het reguliere circuit). De homeopaat mag slechts nog complementair werken.

Ik weiger vanuit de grond van mijn hart mij nog verder te conformeren aan eisen van zorgverzekeraars , die menen op deze wijze zeggenschap te krijgen over de manier waarop ik mijn praktijk voer en beroep uitoefen. Vanuit mijn optiek bepaalt de Beroepsvereniging waaraan hun leden dienen te voldoen om lid te kunnen zijn en staan zij borg voor kwaliteit.

Het is absoluut van den zotte dat ik in 2017 lid kan blijven van de NVKH omdat ik aan alle eisen en kwaliteitsnormen voldoe, terwijl ik aan de andere kant niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, omdat ik niet mee wil gaan in hun honger naar macht en zeggenschap.

Ik weiger om nog langer mee te gaan in hun bespottelijke eisen, die U en mij ook nog eens geen enkele waarborg geven dat zij blijven vergoeden.

Ik weiger hen toegang tot en zeggenschap over mijn praktijk waardoor o.a. mijn beroepsgeheim in gevaar zou kunnen komen.

Ik weiger om op een reguliere wijze met klassieke homeopathie om te gaan.

Uiteindelijk zal het de alternatieve beroepsgroep net zo vergaan als de logopedisten, fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten etc. Ook deze wordt het vel over de oren gehaald. Ieder jaar weer dienen deze contracten te sluiten met de zorgverzekeraar en reken maar dat de zorgverzekeraar bepaalt. Zij hebben te maken met behandelindexen( hoeveel behandelingen zij mogen doen per jaar) , beheersmodellen, dossiertoetsen,allerlei voorschriften, regels , administratieve rompslomp, protocollen en codes. Patiënten die menen recht te hebben op 30 behandelingen p.j omdat zij daarvoor betalen, wordt een oor aangenaaid en krijgt vaak de 30 behandelingen niet vergoed, omdat de fysiotherapeut te maken heeft met zijn behandelindex en geen zin heeft in een boete.

Er lopen heel wat gefrustreerde fysiotherapeuten rond die het gevoel hebben hun patiënt in de steek te laten tgv de invloed van de zorgverzekeraar en de boetes die zij opgelegd krijgen als zij hun patiënt niet in de steek willen laten ( zie uitzending Zorg.nu dd. 11 oktober 2016) http://www.npo.nl/zorg-nu/11-10-2016/AT_2061787

De zorgverzekeraar bepaalt inmiddels alles binnen het reguliere, nu willen zij alles gaan bepalen binnen het alternatieve. Het wordt tijd dat U als premiebetaler de zorgverzekeraars vertelt waarin zij te ver gaan. Een goed begin zou zijn U te verdiepen in de kleine zorgverzekeraars en de grote over te slaan. Zo langzamerhand heb ik het gevoel dat e.e.a. veel weg begint te krijgen van kartelvorming.

Klassiek-homeopaat zijn is voor mij een roeping. Ik doe dit met hart en ziel. Dat moet ook wel anders houd je dit geen tientallen jaren vol. Ik heb stagiaires medisch bijgeschoold, hen geleerd hoe te overleggen met reguliere zorgverleners, ik heb ze begeleid naar zelfstandige uitoefening van dit mooie en bijzondere beroep. Ik heb ze ervaring kunnen laten op doen in mijn drukke praktijk, zowel binnen alle facetten van de klassieke homeopathie als ook medisch.

Ik heb altijd voldaan aan alle kwalificaties van de NVKH en de zorgverzekeraars tot en met 2016, maar nu is het genoeg. Ik weiger pertinent overal nog langer in mee te gaan, zodat ik mijn beroep niet meer kan uitoefenen zoals ik dat voor mijn gevoel behoor uit te oefenen, mijn beroepsgeheim misschien zal moeten schenden, niet meer kan voorlichten over homeopathie zoals iedere homeopaat dat wil doen en mij op kosten te laten jagen door zorgverzekeraars die alles binnen mijn praktijk van administratie tot behandeling en nog veel meer gaan bepalen onder het mom van kwaliteitscontrole. De beroepsvereniging dient te gaan over kwaliteit!

De NVKH houdt de vele opzeggingen lidmaatschap van ervaren homeopaten de afgelopen jaren op vergrijzing. Mijns inziens heeft dit veel weg van struisvogelpolitiek. Ik wens beginnende homeopaten onwijs veel geluk toe in het op-/voortzetten van hun praktijk.

Met ingang van januari 2017 ga ik mijn eigen, andere weg volgen, mij verder bekwamen in andere interesses. Dit houdt in dat ik vanaf januari volgend jaar geen lid meer zal zijn van de NVKH en met pijn in mijn hart mijn praktijk sluit.

Bij deze wil ik al mijn patiënten en oud-patiënten bedanken voor hun vertrouwen en onze samenwerking om tot een goede/verbeterde gezondheid op elk niveau te komen. Ik heb veel van U geleerd en U hopelijk ook een beetje van mij. Het gaat U goed.

Met vriendelijke groeten,

Tanja de Kroon

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A, Artikelen H met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.